Raske ja sügava puudega lastele avanes täiendav tugiteenuste võimalus

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames elluviidava toetuse andmise tingimuste „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“

Eesmärk: arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ja transport – suuremas mahus nii, et teenused oleksid kättesaadavad neile, kelle teenusevajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis. Vähendades seeläbi vanemate hoolduskoormust ja takistusi tööhõives osalemisel.

Sihtgrupp: raske ja sügava puudega 0-17 (k.a) aastased lapsed

Rahastus: ESF perioodiks 2014-2020 on „Puudega laste tugiteenuste arendamiseks ja pakkumiseks“ arvestatud 31 974 592 eurot ja riiklik kaasfinantseering 5 642 575 eurot mis teeb kokku 37 617 168 eurot

Kestus: 01.09.2014-31.12.2020

Tegevused: Projekti raames arendatakse ja pakutakse lapsehoiu, tugiisiku ja transpordi teenust suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega 0–17-aastastele lastele (18-aastaseks saamisel on isik õigustatud saama erihoolekande teenuseid vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatule).

Puudega laste tugiteenuste õigeaegne, asjakohane ja kvaliteetne kättesaadavus ei ole kõikjal Eestis praegu tagatud, kuna teenuste korraldajateks on kohalikud omavalitsusüksused, kelle võimekus on piirkonniti erinev. Seega on oluline tugisüsteemide edasiarendamine ühtsetel põhimõtetel. Eesmärgi saavutamine eeldab süsteemset ja järjepidevat koostööd nii riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, erinevate teenuseosutajate kui ka teenuse saajate poolt. Selleks viiakse projekti raames tugiteenuste (lapsehoid, tugiisik ja transport) koordineerimine ühtsele korraldusele.

Tulemusena on: ESF perioodi jooksul tagatud suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste parem kättesaadavus. ESF perioodi lõpuks on välja töötatud toimiv ning laste ja perede vajadusi rahuldav tugiteenuste korraldussüsteem, mis tagab teenuse piirkondliku kättesaadavuse ja ühtlase kvaliteedi. Samuti on raske ja sügava puudega laste vanematele paremad võimalused tööturul osalemiseks.

Teenuste saamiseks tuleb lapsevanemal täita avaldus ja esitada digitaalallkirjastatult piirkondliku koordinaatori e-posti aadressile. Samuti võib avalduse esitada teenusepakkujale, kohalikule omavalitsusele või Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusele, kes teevad vajadusel koopia taotleja isikutunnistusest ja edastavad dokumendid Sotsiaalkindlustusameti elukohajärgsele piirkondlikule koordinaatorile.

2015 aasta sügisel viidi läbi kaks tugiteenuste riigihanget, mis hõlmasid lapsehoiu-, tugiisiku- ja toetava teenusena transporditeenust. Hankega soovisime leida teenusepakkujat igasse maakonda ja Tallinna. Enamus piirkondi on teenusepakkujatega kaetud ja lapsevanemad saavad teenuseid taotleda. Teenuste taotlemisel on oluline silmas pidada, et teenuse vajadus oleks kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis. Transporditeenust saab taotleda üksnes koos teiste tugiteenustega, sest teenust ei osutata haridusasutuses, rehabilitatsiooniasutuses, terviseasutuses jne käimiseks vaid üksnes juhtudel, kui laps on vaja edasi-tagasi transportida lapsehoiu või tugiisiku teenusele.
Teenuste mahud:
• teenuste mahuks 2016 aastal on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta
• teenuste mahuks 2017 aastal on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta

Teenuste saamiseks arvestatud rahalist mahtu lapsevanemale välja ei maksta, selle eest on võimalik taotleda teenuste osutamist allolevate hankepartnerite juures kuni lapse 18.sünnipäevani.

Hankepartnerid Läänemaal;

SA Haapsalu Hoolekandekeksus

aadress: Kastani 9, Haapsalu 90508
kontaktisik: Peeter Alekand
tel: 47 56 712
e-post: info at haapsaluhkk dot ee info at haapsaluhkk dot ee info@haapsaluhkk.ee

kodulehekülg: http://www.haapsaluhkk.ee

Koostööpartnerid tugiisiku teenuse osutamisel:

• Haapsalu linn: Posti 34, Haapsalu 90504 tel: 47 25 300 e-post: hlv at haapsalu dot ee hlv at haapsalu dot ee hlv@haapsalu.ee

• Hanila vald: Keskuse tee 3, Kõmsi küla 90102 tel: 4772243 e-post: vv at hanila dot ee vv at hanila dot ee vv@hanila.ee

• Lihula vald: Jaama 1, Lihula 90302 tel: 47 24 630 e-post: vallavalitsus at lihula dot ee vallavalitsus at lihula dot ee vallavalitsus@lihula.ee

• Lääne-Nigula vald: Haapsalu mnt 6, Taebla 90801 tel: 47 35 050 e-post: vv at laanenigula dot ee vv at laanenigula dot ee vv@laanenigula.ee

• Martna vald: Martna küla, Martna vald 90601 tel: 47 25 041 e-post: vallavalitsus at martna dot ee vallavalitsus at martna dot ee vallavalitsus@martna.ee

• Nõva vald: Nõva küla, Nõva vald 91101 tel: 47 24 670 e-post: novavald at novavald dot ee novavald at novavald dot ee novavald@novavald.ee

• Ridala vald: Lossi 4, Uuemõisa 90401 tel: 47 24 440 e-post: info at ridala dot ee info at ridala dot ee info@ridala.ee