Arengukava

LÄÄNEMAA PUUETEGA INIMESTE KOJA TEGEVUS- JA MAJANDUSARENGU KAVA

AASTATEKS 2023-2025.

Heaks kiidetud Läänemaa Puuetega Inimeste Koja istungil 04. septembril 2017.a.
Täiendatud LPIK istungil 24.09.2019.a. ja 11.10.2022

SISSEJUHATUS
Läänemaa Puuetega Inimeste Koda (edaspidi LPIK) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille liikmeteks on Läänemaa puuetega inimeste ühendused. LPIK asutati 01. märtsil 1995. aastal. LPIK liikmeskonda kuulub 13 organisatsiooni, kuhu kuulub üle 500 inimese. Lisaks osalevad LPIK töös vabatahtlikkuse alusel kohalike omavalitsuste ja ametkondade sotsiaaltööspetsialistid.

LPIK EESMÄRGID
1. Olla puuetega inimeste temaatikat puudutavaks kompetentsikeskuseks
2. Kaitsta puuetega inimeste inim-, kodaniku-, sotsiaalseid ning majanduslikke õigusi
3. Kaitsta oma liikmete ning liikmeskonna liikmete huvisid
4. Olla puuetega inimeste poliitika edendamise alaseks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks
5. Osutada koolitus-, hoolekande- ja sotsiaalalaseid ning teisi teenuseid ning korraldada ühisüritusi.

LÄÄNEMAA PUUETEGA INIMESTE KOJA MISSIOON
LPIK tegevuse põhieesmärk on heategevuslikel alustel puuetega inimeste elukvaliteedi parandamisele kaasaaitamine.

VISIOON AASTATEKS 2023-2025
Järgnevate aastate jooksul püüab Koda nappide vahendite kiuste saavutada oma missiooni täitmisel “projektvõimsust”, s.t. läheneda iga aastaga oma peamisele eksistentsi põhjusele olla toeks Läänemaa puudelistele ja oma liikmesorganisatsioonidele nende pingutustes puuetega inimeste elu motiveerimisel.
Kuna rahalised vahendid on perioodiks planeeritavad siis on paremini planeeritavad ka meie tegevussuunad;
• Aidata kaasa ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja Vabariigi Valitsuse poolt 16. mail 1995 vastu võetud Eesti Vabariigi Invapoliitika Kontseptsiooni  rakendamisele Lääne maakonnas.
• Koolituste, seminaride, ümberõppe ja sellega seonduva kaudu tagada Koja liikmesorganisatsioonide liikmetele võrdsed õigused ning võimalused.
• Esindada ning kaitsta puudega inimesi ning selgitada nende erivajadusi kohalikes omavalitsustes ja riigiorganites.
• Jätkata tegelemist ligipääsetavusega. Olla survegrupiks puudeliste elamispindade, ja üldise taristu muutmisel puuetega inimestele.
• Juurutada olukord, kus informatsiooni hankimine saab lihtsaks ning mugavaks. See eeldab heade sidemete loomist informatsiooniallikatega. Samuti jätkata kõige teadaoleva eriotstarbelise informatsiooni edastamise korraldamist puuetega inimestele.
• Muuta efektiivsemaks koostöö Eesti Puuetega Inimeste Koja ja erinevate puuetega inimeste ühendustega.
• Avalike väljaastumiste ja esinemiste kaudu suunata ja mõjutada puuetega inimestega seonduvat avalikku arvamust.

KOKKUVÕTE
Eelnevast selgub, et Koja peamine taotlus tulevikuks on eelkõige senise tegevuse jätkamine ja arendamine. Loetletud tegevusvaldkonnad on omamoodi koostöö liikideks ühe või teise tegijaga. Koja efektiivsus ja tema tegevuse tulemuslikkus on ka käesoleval ajal suures osas sõltuv finantsvahendite laekumisest ja riigi poliitilistest valikutest. Samas ei ole kadunud lootus, et tulevikus, majanduse arenedes ja materiaalsete võimaluste avardudes, intensiivistub ülaltoodud tegevussuundade areng. Ei ole kahtlustki, et Koda, mille prioriteediks on liikmete ühishuvide eest seismine, on hädavajalik eelkõige puuetega inimestele ja kasulik kõigile teistele selle ala tegijatele.