Põhikiri

üLÄÄNEMAA PUUETEGA INIMESTE KOJA PÕHIKIRI

I Üldsätted

1. Läänemaa Puuetega Inimeste Koda (edaspidi Koda) on avalikes huvides tegutsev Eesti Vabariigis registreeritud heategevuslik mittetulundusühing, mis tegutseb sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkondades ning ühendab vabatahtlikkuse alusel Läänemaa puuetega inimeste ühendusi.

2. Koda on eraõiguslik juriidiline isik oma pangakonto, pitsati ja atribuutikaga.

3. Koda juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, teistest seadustest, muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

4. Koja kõrgeimaks juhtorganiks on üldkogu (edaspidi – istung).

5. Istungite vahelisel ajal juhib ja teostab Koja tööd juhatus.

6. Koja asukoht on Haapsalu linn, Lääne maakond.

7. Koda on asutatud tähtajatult.

8. Majandusaasta algab 1. jaan. ja lõpeb 31. dets.

II Koja eesmärk ja ülesanded

9. Koja tegevuse põhieesmärk on heategevuslikel alustel puuetega inimeste elukvaliteedi parandamisele kaasaaitamine. Koda on koostööorganiks Läänemaa erinevate puuetega inimeste eraõiguslike juriidiliste isikute ja vastava valdkonnaga tegelevate füüsiliste isikute vahel. Koja tegevuses lähtutakse Eesti Vabariigi invapoliitika üldkontseptsioonist, Lääne maakonna arengukavas kavandatud invaalastest seisukohtadest ja käesolevast põhikirjast.

10. Koja ülesanded on:

¤  osalemine vabariiklike katusorganisatsioonide töös vastavalt Lääaane maakonna puuetega inimeste vajadustele;

¤ puuetega inimeste ühiskondliku ja tööalase aktiivsuse toetamine;

¤ ravi, rehabilitatsiooni, üld- ja kutsehariduse, ümberõppe ja tööhõive ning iseseisva toimetulekuga seotud küsimuste teadvustamine ja lahendamisele kaasaaitamine;

¤ puuetega inimesi puudutava informatsiooni ja statistika kogumisele, töötlemisele ja üldistamisele kaasaaitamine;

¤ positiivse avaliku arvamuse kujundamine puuetega inimestega seotud küsimustes ajakirjanduse ja muude massiteabevahendite kaudu;

¤ kultuuri-, spordi- ja koolitusürituste korraldamine ja ühisürituste toitlustamise organiseerimine;

¤ puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglite täitmise jälgimine;

¤ Haapsalu Toidupanga tegevuse koordineerimine;

¤ teiste sotsiaalsete riskirühmade nõustamine ning abistamine;

¤ erinevate sotsiaalteenuste pakkumine;

¤ üldise vaesuse vastu võitlemine.

III Vara ja vahendid

11. Kojal on õigus omada vara ja vahendeid, millised tekivad:

 ¤ riigi- ja kohaliku omavalitsuse eelarvest eraldatud summadest;

 ¤ erinevate fondide eraldistest;

 ¤ koolitusest;

 ¤ kirjastustegevusest;

 ¤ projektitööst;

 ¤ sponsorlusest;

 ¤ annetustest;

 ¤ aktsiatest ja osadest;

 ¤ osutatavatest teenustest;

 ¤ muust seadusandlusega kooskõlas olevatest tegevustest.

12. Koda korraldab raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.

IV Liikmeskond

13. Koja liikmeteks võivad olla Koja põhikirja tunnistavad ja tegevust toetavad eraõiguslikust juriidilisest isikust puuetega inimeste Läänemaal tegutsevad seltsid, ühingud või liidud oma volitatud esindaja kaudu.

14. Liikmeks taotleja esitab avalduse Kojale ja istung teeb otsuse konsensuse alusel. Otsus tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult 2 järgneva nädala jooksul.

15. Iga eraõiguslikku juriidilist isikut esindab üks volitatud esindaja.

16. Liige võib omal soovil Kojast valja astuda sellekohase kirjaliku avalduse alusel. Liige loetakse Kojast lahkunuks ühe kuu moodumisel avalduse esitamise kuupäevast nõudeõiguse mittetekkimisel.

17. Koja põhikirja ja istungi otsuste korduva eiramise ning jämeda rikkumise korral esindaja poolt teeb istung volitajale kirjalikus vormis ettepaneku lõpetada esindaja volitused ja määrata uus esindaja.

18. Koja liikme volitatud esindajal on õigus:

 ¤ valida või olla valitud Koja juhatuse liikmeks.

 ¤ esitada ettepanekuid ja arupärimisi Koda puudutavates küsimustes;

 ¤ osaleda Koja üritusel.

19. Juriidilisest isikust liikme volitatud esindaja valimise korral Koja valitavasse organisse täidab volitatud esindaja eelkõige vastava organi liikme kohuseid ja on kohustatud otsuste ettevalmistamisel ja vastuvõtmisel hoiduma oma volitaja eelistamisest.

20. Koja liikme volitatud esindaja on kohustatud:

 ¤ täitma Koja põhikirja ja kodukorda;

 ¤ võtma täitmiseks Koja istungi ja juhatuse otsused;

 ¤ olema kursis Koja töö põhisuundadega;

 ¤ osalema Koja istungitel ettevalmistatult ja aktiivselt;

 ¤ teatama liikmete arvestuse pidamiseks Kojale oma asukoha ja registri andmed.

V Struktuur ja juhtimine

21. Koja kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek – istung. Koja istung on korraline ja erakorraline:

22. Korraline istung toimub mitte harvem kui 4 korda aastas, mille kohta saavad Koja liikmed kirjalikku teavet vähemalt 7 kalendripäeva enne istungi toimumist ja on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole liikmetest

23. Erakorraline istung tuleb kokku Koja juhataja või 4 Koja liikmete nõudel ning on otsustusvõimeline üle 2/3 liikmete kohalolekul. Liikmeid informeeritakse 7 päeva enne erakorralise istungi toimumist.

24. Otsuseid võetakse vastu konsensuse alusel või hääletamisel lihthäälte-enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks juhataja hääl.

25. Eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigil istungil osalevate liikmete nõusolek, põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 istungil osalevate liikmete nõusolek.

26. Koja iga liikme esindaja omab sõnaõigust ja hääleõigust, samuti õigust omada asendusesindajat. Iga hääletusele pandud küsimuse otsustamisel omab iga Koja liige, sõltumata esindatuse arvust istungil, võrdsetel alustel 1 hääle.

27. Koja istung valib 4 aastaks 3 liikmelise juhatuse – juhatuse esimehe (Koja juhataja), kes ühiskondlikel alustel suunab Koja tegevust; tegevjuhi, kes korraldab Koja tegevtööd ja ühe juhatuse liikme.

28. Juhataja juhatab Koja istungeid, tema äraolekul või põhjendatud ettepanekul juhatab Koja istungeid mõni teine Koja poolt valitud isik.

29. Koja istungid on kinnised, otsused avaldatakse. Istungil toimuva arutelu käiku ei kommenteeri istungil osalenu kolmandatele isikutele.

30. Istung protokollitakse, protokollile kirjutavad alla istungi juhataja ja istungi poolt määratud protokollija. Koja liikmel on õigus nõuda oma eriarvamuse protokolli kandmist.

31. Koja istung on pädev otsustama kõiki Koja tegevusega seonduvaid küsimusi, sealhulgas:

¤ põhikirja muutmine ja täiendamine;

¤  eesmärgi muutmine;

 ¤ juhataja ja juhatuse ning revisjonikomisjoni valimine 4 aastaks;

¤ juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete arakuulamine ja neile  hinnangute             andmine;

 ¤ Kojale kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade     võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

 ¤ juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Koja esindaja määramine;

¤ eelarve kinnitamine;

¤ uute liikmete vastuvõtmine ja liikmete väljaarvamine;

 ¤ Koja reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine;

VI Juhatus

32. Istungitevahelisel ajal juhib ja korraldab Koja tööd juhatus.

33. Koja tegevjuht korraldab Koja igapäevast tööd vastavalt põhikirjale ning juhatuse ja istungi otsustele ning oma ametijuhendile.

34. Koja juhatuse ülesanneteks on:

 ¤ aasta eelarve koostamine ja istungile esitamine;

¤ rahaliste vahendite taotlemine eelarve tagamiseks;

 ¤ raamatupidamise tagamine vastavalt seadustele;

 ¤ kooskõlas istungiga lepingute ja kokkulepete sõlmimine;

¤ pangakontode avamine ja sulgemine

 ¤ vara ja vahendite kasutamine vastavalt põhikirjale, kinnitatud eelarvele ja istungi otsustele;

¤ käskkirjade, korralduste, juhendite ja volikirjade väljaandmine;

¤ Koja istungite ettevalmistamine;

¤ aruannete koostamine ja esitamine istungitele

VII Revisjonikomisjon

35. Revisjonikomisjon on sõltumatu kontrollorgan. Revisjonikomisjon kontrollib Koja tegevuse vastavust käesolevale põhikirjale ja istungite otsustele.

36. Koja istungil valitakse 1-3 liikmeline revisjonikomisjon 4 aastaks.

Revisjonikomisjon;

¤ kontrollib Koja majandustegevust vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kord aastas

 ¤ annab aru Koja istungile.

VII Ühinemine ja jagunemine. Lõpetamine ja likvideerimine.

37. Koja tegevuse ühinemise, jagunemise voi lõpetamise otsustab Koja istung, millel on esindatud kõik Koja liikmed. Otsus võetakse vastu 2/3 või enama poolthäältega.

38. Koja istungi otsusega moodustatakse komisjon, mis teostab istungi otsuseid vastavalt kehtivale seadusandlusele.

39. Koja likvideerimisel läheb pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadsete tegevussuundadega mittetulundusühingutele.

Käesolevas punktis nimetatud tunnustele vastavatest isikutest teeb valiku üldkoosolek.

Põhikiri on kinnitatud Koja istungil 4. juunil 2007. a. ja muudetud 29. augustil 2013. a.