Tegevuskava 2023

LÄÄNEMAA PUUETEGA INIMESTE KOJA 2023.a.

TEGEVUSPROGRAMM.

 Läänemaa Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm 2023 aastaks on koostatud EPIK ja Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi 2023.a.prioriteetidest lähtuvalt ning aitab kaasa ÜRO Puuetega Inimeste õiguste konventsiooni ja EV Invapoliitika Üldkontseptsiooni “Puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglite” ellurakendumisele meie maakonnas. Programm on ka koostatud, arvestades Läänemaa PIK põhikirjas ja arengukavas sätestatut kui ka Läänemaa Sotsiaalvaldkonna arengukava prioriteete.

Läänemaa Puuetega Inimeste Koda on mittetulunduslik ühing, mis tegutseb avalikes huvides sotsiaalsfääris.

Läänemaa PIK on loodud 1. märtsil 1995.a. ja oma 28 aastase tegevuse tagajärjena on  kasvanud võimsaks organisatsiooniks, millel on kindel koht ning funktsioon Läänemaa sotsiaalpoliitikas.

Läänemaa Puuetega Inimeste Koda on Läänemaal tegutsevate puuetega inimeste probleemidega tegelevate organisatsioonide tegevuse koordineerijaks.

Läänemaal tegutseb 13 puuetega inimeste ühingut, kuhu kuulub 516 liiget;

¤ Läänemaa Nägemisvaegurite Ühing 31 nägemispuudelisega

¤ Läänemaa Puuetega Laste Vanemate Ühendus 101 liikmega (liitpuuded, vaimsed- ja füüsilised puuded)

¤ Läänemaa Invaühing 67 füüsilise- ja liitpuudega inimesega

¤ Spordiklubi “Läänemaa Invasport” 78 aktiivse puudelise noorega

¤ Läänemaa Kurtide Ühing 16 liikmega

¤ Läänemaa Vaegkuuljate Ühing 40 liikmega

¤ Läänemaa Kutsehaigete Ühing 21 liikmega

¤ Läänemaa Puuetega Inimeste Töötuba 28 autistliku liikmega

¤ Läänemaa Epilepsia Ühing 20 liikmega

¤ Läänemaa Vähiühing 34 liikmega

¤ Haapsalu Vaegliikujate Ühendus 10 liikmega

¤ Läänemaa Diabeetikute Selts  52 liikmega.

¤ Läänemaa Psoriaasiühing seltsinguna 17 liikmega.

Lisaks puuetega inimeste organisatsioonidele lööb Läänemaa PIK töös kaasa ka ametkondade esindajad, kes igapäevaselt puutuvad kokku puuetega inimeste probleemidega meie maakonnas.

Läänemaa PIK juhib 3-liikmeline juhatus; Läänemaa PIK juhatajaks on Kalle Kusta Tõnisma  (vaegkuulja), juhatuse liige on Avo Ratas (raske puue, kutsehaige)  ja töölepingu alusel tegevjuhina Jaak Pihlakas (sügav liikumispuue).

Projektide läbiviimiseks kasutame ka tööettevõtluslepingu alusel teisi inimesi, kes tegutsevad lektoritena ning ringijuhendajatena.

Jätkuvalt ka 2023. aastal on meie tegevuse põhieesmärgiks olla koostööorganiks erinevate puuetega inimeste probleemidega tegelevate mittetulunduslike organisatsioonide, SA Läänemaa, Haapsalu Linnavalitsuse, kohalike omavalitsuste ja muude valitsusasutuste vahel, kujundada Lääne maakonnas puuetega inimeste poliitikat.

Peame tähtsaks osalemist maakonna sotsiaalpoliitika väljatöötamises, lähtudes puuetega inimesi puudutavatest riiklikest tegevusprogrammidest ning teeme koostööd erinevate struktuuridega ÜRO Puuetega Inimeste õiguste konventsiooni ja EV Invapoliitika Üldkontseptsiooni rakendamise tegevuskavade realiseerimiseks.

Oluliseks peame puuetega inimesi puudutavate arengukavade ja projektide väljatöötamist ning osalemist selles töös, vajaduse korral seadustele ja muudele õigustloovatele aktidele eksperthinnangute andmist.

Teeme koostööd analoogsete puuetega inimeste organisatsioonidega nii Eesti Vabariigis kui ka välismaal, vahetades informatsiooni ning kogemusi.

Sisukas koostöö selles valdkonnas on meil eriti Soome Vabariigi Lapimaa piirkonna puuetega inimeste ühendustega, 2015.a. sõlmisime kontaktid ka Läti Vabariigi Ikškile linna (Haapsalu sõpruslinn) invaorganisatsioonidega, käesoleval aastal on plaanis paar ühist ettevõtmist korraldada.

Aitame kaasa puuetega inimeste üld- ja kutsehariduse omandamisele ning täiendõppe koordineerimisele. Läänemaa PIK on olnud üheks SA Läänemaa Kutseõpe asutajaks, mis on loodud just Läänemaa kutsehariduse koordineerimiseks. Koja tegevjuht on valitud antud sihtasutuse nõukokku, et seista seal eelkõige puuetega inimestega seotud haridusküsimuste eest. Viljakas koostöö on meil Haapsalu Kutsehariduskeskusega, millega ühiselt oleme teostanud mitmeid europrojekte, kavas on sellealast ühistegevust jätkata. Headest suhetest annab märku ka see, et igal aastal kooskõlastame nende erivajadustega gruppide õppekavad, et need oleksid vajalikud ning jõukohased puuetega inimestele.

Traditsioonilisteks koostööpartneriteks on meile ka kohalikud omavalitsused, Eesti Töötukassa Läänemaa osakond, Eesti Toidupank, SA Läänemaa, Haapsalu Puulaevaehituse Selts Vikan ning erinevate kirikute konfessioonid. Uued koostööpartnerid on MTÜ Läänemaa Turism ja Läänemaa Pensionäride Ühendus.

Jätkuvalt ka 2023 aastal analüüsime ning hindame puuetega inimeste olukorda ja tulemustest teeme järeldused ning koostöös teiste ametkondadega lahendame esilekerkinud probleemid.

Aitame kaasa puuetega inimeste suhtes positiivse avaliku arvamuse kujundamisele ajakirjanduses ja muudes massiteabevahendites, perioodiliselt teavitades neid oma tegevusest.

Korraldame piirkondlikke üritusi ning võtame osa üleriigilistest seminaridest ja õppepäevadest.

Aktiivselt osaleme ka teistes maakondlikes, vabariiklikes kui ka rahvusvahelistes projektides.

Läänemaa PIK kavatseb 2023.aaastal EV Sotsiaalministeeriumilt ja teistest rahastamisallikatest saadud vahenditest teostada koos oma allorganisatsioonidega  kuusteist suuremat projekti, mis omakorda jagunevad kümneteks alaprojektideks. Sealjuures peame tähtsaks funktsiooniks oma allorganisatsioonide abistamist ning nende suunamist ja kontrollimist projektide läbiviimisel.

Kavas on osaleda ka mõnes ühisprogrammis, mida rahastatakse EL fondide kaasabil. Lisaks otsime oma tegevusele lisatoetust SA Läänemaa, Haapsalu Linnavalitsuselt kui ka sponsoritelt. Kavas on esitada lisaprojekte veel Eesti Toidupangale, KOP-le, EV Sotsiaalministeeriumile kui ka Eesti Kultuurkapitalile .

Igapäevatöös tegeleb Läänemaa PIK puuetega inimeste probleemide lahendamisega ning on suureks abiks ja toeks Läänemaal elavatele puudelistele.

Lühikokkuvõte senistest tulemustest ning tuleviku plaanidest;

 •  Oleme muutunud kompetentsikeskuseks, regulaarselt toimuvad meie ja allorganisatsioonide vastuvõtud meie ruumidest Haapsalu Sotsiaalmajas.
 • Aastatega oleme saavutanud ühiskonna tolerantse suhtumise puuetega inimestesse Läänemaal.
 • Läänemaa PIK on loonud hästifunktsioneeriva süsteemi Läänemaal, oleme ainsaks koostööorganiks erinevate puuetega inimeste ühenduste ja puuetega inimeste probleemidega tegelevate ametkondade vahel.
 • Edendame koostöövalmidust ja infovahetust omavalitsuste sotsiaaltöötajate, mittetulundusühingute esindajate ja hoolekandeasutuste juhtide vahel ning arendame maakonna sotsiaalteenuste struktuuri.
 • Meil on kindel funktsioon Läänemaa sotsiaalpoliitika väljatöötamises, lähtudes puuetega inimesi puudutavatest riiklikest tegevusprogrammidest ja võrdsete võimaluste loomise standardreeglitest.
 • Osaleme maakonna tasandil puuetega inimesi puudutavate arengukavade ja projektide väljatöötamisel. Anname eksperthinnanguid taolistele dokumentidele.
 • Osaleme mitmetes komisjonides ning töörühmades nii SA Läänemaa kui ka Läänemaa omavalitsustes.
 • Analüüsime ja hindame puuetega inimeste olukorda ja tulemustest teeme järeldused.
 • Tõsiselt oleme asunud lahendama puuetega inimeste tööhõive probleeme. Oleme partneriks Eesti Töötukassa Läänemaa osakonnale, kellega on meil sõlmitud koostöölepe, lisaks on meil otsekontaktid Läänemaa suuremate tööandjatega.
 • Läänemaa PIK on olnud ja kavatseb ka edaspidi olla võrdväärseks partneriteks kõikidele ametkondadele.
 • Meie poole pöördutakse kui spetsialistide poole, kes on võimelised lahendama selliseid probleeme, mis ei ole olnud jõukohased teistele ametkondadele.
 • Möödunud aastatega oleme loonud mitmeid uusi puuetega inimeste ühendusi Läänemaal, neid suunanud, koolitanud, rahastanud, kontrollinud ja koordineerinud nende tegevust, antud tegevust jätkame ka 2023. aastal.
 • Tegeleme puuetega inimeste koolitamisega, rehabilitatsiooniga, vaba aja sisustamisega jm. valdkondadega
 • Puuetega inimeste seltsitegevus on hästi arenenud, meil on aktiivne invaspordiklubi, samuti heal tasemel invateater, mida on kõrgelt hinnanud erinevate teatrifestivalide žüriid kui ka Eesti Kultuurkapital oma aastapreemia näol.
 • Perioodiliselt teavitame puuetega inimeste tegevusest avalikkust, nii ajakirjanduse kui ka LPIK kodulehe ja FB konto kaudu.
 • Teeme koostööd analoogsete puuetega inimeste ühendustega Eesti Vabariigis ning loonud kontaktid välismaiste puuetega inimeste ühendustega.
 • Otsime puuetega inimeste programmide teostamiseks rahalisi vahendeid.
 • Oleme käivitanud ja kontrollime erinevate sotsiaalteenuste pakkumist Läänemaa omavalitsustes.
 • Pakume ka ise erinevaid teenuseid, plaanis tulevikus oma tegevust laiendada.
 • Koordineerime uute ja kasutatud invaabivahendite hankimist ja jagamist.
 • Oleme olnud Haapsalus Toidupanga käivitajaks ja tegevuse koordinaatoriks, nüüdseks oleme Läänemaa Toidupanga koostööpartnerid ja vahendame nende toiduabi kõige raskemas olukorras olevatele puuetega inimestele.
 • Oleme partneriteks Eesti Punasele Ristile ja Maksu- ja Tolliameti poolt konfiskeeritud vara jaotamisel puudustkannatavatele inimestele.
 • Meil on head kontaktid ja koostööprojektid nii meie katusorganisatsiooni Eesti Puuetega Inimeste Koja kui meie naabermaakonna analoogsete puuetega inimeste ühendustega.