Eesmärgid ja tegevussuunad

Koja tegevuse põhieesmärk on heategevuslikel alustel puuetega inimeste elukvaliteedi parandamisele kaasaaitamine st.
¤ puuetega inimeste huvide esindamine ja kaitsmine maakonna ja vabariigi tasandil.
¤ erinevate puuetega inimeste probleemide esiletoomine ja neile lahenduste otsimine (rehabilitatsioon, taastusravi, haridus, tööhõive, iseseisev toimetulek jne.).
¤ koostöövalmiduse ja infovahetuse arendamine maakonna omavalitsuste sotsiaaltöötajate, mittetulundusühingute esindajate ja hoolekandeasutuste juhtide vahel.
¤ maakonna sotsiaalteenuste struktuuri väljatöötamisele kaasaaitamine.
¤ lisarahastamisallikate otsimine, erinevate projektide koostamine, taotlemine ja läbiviimine.
¤ puuetega inimeste organisatsioonide tegevuse koordineerimine ja allorganisatsioonide sihtotstarbeliste programmide toetamine.
¤ erinevate ürituste ning kampaaniate läbiviimine.
¤ info hankimine, töötlemine ja edastamine  huvigruppidele.                                                                        ¤ puuetega inimeste ja nende  perede nõustamine                                                                                             ¤ Haapsalu Toidupanga töös osalemine