Arhiiv kuude lõikes: aprill 2016

Vähenenud töövõimega töötaja eest riigipoolse sotsiaalmaksu hüvitamise kord

Alates 1. juulist 2016 muutub vähenenud töövõimega töötaja eest riigipoolse sotsiaalmaksu hüvitamise kord. Tööandjal, kelle juures töötab vähenenud töövõimega töötaja (töötajale on määratud osaline või puuduv töövõime või vähemalt 40%-line püsiv töövõimetus) on võimalik taotleda sotsiaalmaksu soodustust Eesti Töötukassalt (edaspidi töötukassa).

Erinevalt kehtivast korrast ei pea tööandja alates 1. juulist 2016 esitama sotsiaalmaksu maksmise taotlust iga kuu, vaid piisab ühest korrast ühe vähenenud töövõimega töötaja eest. Samas ei ole erinevalt kehtivast korrast võimalik esitada taotlust tagasiulatuvalt (see tähendab, et kui tööandja esitab sotsiaalmaksu maksmise taotluse näiteks 10. augustil 2016, siis hakkab töötukassa sotsiaalmaksu maksma vähenenud töövõimega isiku eest samuti alates 10. augustist 2016, kui kõik maksmiseks vajalikud tingimused on täidetud). Inimese eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse seega töötukassale taotluse esitamise päev, kuid mitte varem kui osalise või puuduva töövõimega isikuga töösuhte alguse päev või töötajal osalise või puuduva töövõime või vähemalt 40%-lise püsiv töövõimetuse tuvastamise päev. Siin kehtib siiski üks erand – 2016. aasta juulikuu eest on võimalik esitada sotsiaalmaksu soodustuse taotlus 1. juulist 2016 kuni 2. augustini 2016, et tagada sujuv üleminek uuele süsteemile.

Riik maksab töötukassa kaudu muudatuse jõustudes vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu endiselt selleks kehtestatud kuumääralt (2016. aastal on see 390 eurot). Tööandja maksab vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu palga osalt, mis ületab töötukassa makstud sotsiaalmaksu arvutamise aluseks olevat kuumäära. Kui töötaja tegelik palk on kuumäärast väiksem (nt inimene töötab osaajaga), maksab töötukassa tema eest sotsiaalmaksu ikkagi arvestatuna kuumääralt.

 

Sotsiaalmaksu soodustuse saamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

– tööandja on äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja;

– töötajal on osaline või puuduv töövõime või vähemalt 40%-line püsiv töövõimetus;

– töötaja töötab tööandja juures töölepingu alusel (töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel tasu saava vähenenud töövõimega isiku eest riik sotsiaalmaksu ei maksa).

 

Kui vähenenud töövõimega töötaja on töösuhtes mitme tööandjaga, maksab riik sotsiaalmaksu selle tööandja eest, kes töötaja palgalt tulumaksu kinnipidamisel arvestab maksuvaba tulu. Kui töötaja ei ole esitanud maksuvaba tulu arvestamise avaldust ühelegi tööandjale (näiteks avaldus on esitatud pensioni maksjale), valib töötaja välja ühe tööandja, kelle eest riik maksab sotsiaalmaksu ja teeb selleks kirjaliku avalduse välja valitud tööandjale.

Õigust riigipoolsele sotsiaalmaksu maksmisele kontrollitakse iga kuu ning tingimustele vastava töötaja eest maksab töötukassa sotsiaalmaksu järgnevatel kuudel ilma taotlust esitamata automaatselt. Töötukassa kannab vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu üle Maksu- ja Tolliameti kontole hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja poolt töötukassale esitatud riigipoolse sotsiaalmaksu ülekandmise taotluses näidatakse ära osalise või puuduva töövõimega või vähemalt 40%-lise püsiva töövõimetusega  töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, töösuhte alguse kuupäev ning kinnitus, et tööandja arvestab tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu või kui isik ei ole esitanud maksuvaba tulu arvestamise avaldust ühelegi tööandjale, on ta kirjaliku avaldusega valinud nimetatud tööandja, kelle eest riik maksab sotsiaalmaksu. Taotlus on kättesaadav töötukassa kodulehel alates muudatuse jõustumisest.

2016. aasta aprilli, mai ja juuni kuu eest sotsiaalmaksu soodustuse saamiseks tuleb taotlus esitada jätkuvalt Sotsiaalkindlustusametile.

Sotsiaalmaksu soodustuse saamiseks alates 1. juulist 2016 tuleb esitada taotlus töötukassale alates 1. juulist 2016 kuni 2. augustini 2016. Taotlusi saab esitada nii posti teel, e-posti teel digiallkirjastatuna, kohapeal töötukassa maakondlikus osakonnas või töötukassa portaali iseteeninduse kaudu aadressil www.tootukassa.ee 

Firma Hooldaja OÜ pakub hooldusteenust

Firma Hooldaja OÜ  tuli turule uute teenustega:
Intervallhooldus, ööpäevaringne püsihooldus,  päevane püsihooldus.

Kõiki teenuseid pakutakse kliendi kodus.

4 tundi –     8 tundi             maksab  8 eurot/tund

10 tundi –  24 tundi                 maksab alates 70 eurot/päev.

Iga kliendi puhul tehakse personaalne hinnapakkumine. Leitakse hooldaja igasse Eesti linna või asulasse.

Firma nõustab ja aitab juhendada omastehooldajaid!

+372 555 32903 info@hooldaja.ee anneli@hooldaja.ee http://www.hooldaja.ee/