Töötamistoetuse taotlemise tähtaeg on 31.03.16

Kuni 2016.aastani maksti töötamistoetust Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel. Alates 01.01.2016 töötamistoetust enam ei määrata.

Pane tähele! Neile, kellele on töötamistoetust makstud enne 01.01.2016 või kellel on töötamisega seotud kulud tekkinud enne 01.01.2016, makstakse töötamistoetust edasi kuni määratud tähtaja lõpuni. Sotsiaalkindlustusamet maksab 255,70 euro suurust töötamistoetust kolme kalendriaasta jooksul alates toetuse esmakordsest määramisest. Eelmisel kalendriaastal tehtud kulutuste eest makstakse toetust, kui avaldus toetuse saamiseks on esitatud hiljemalt jooksva aasta 31. märtsil.

Töötamistoetust makstakse puudega inimese enda poolt tehtud puudest tingitud töötamisega seotud tegelike kulutuste osaliseks hüvitamiseks kuni 10-kordses sotsiaaltoetuste määras kolme kalendriaasta jooksul toetuse esmakordsest määramisest arvates. Kui kolme kalendriaasta jooksul tehtud lisakulud on maksimumsummast väiksemad, makstakse toetusena välja puudega inimese poolt kauba või teenuse eest tegelikult tasutud summa. Toetusega hüvitatavad kulutused peavad olema tehtud töötamise ajal. Enne töötamise algust ja peale töötamise lõppu tehtud kulutuste hüvitamiseks toetust ei maksta. Toetust makstakse vastavalt esitatud kuludokumentidele kalendriaasta kestel tehtud kulutuste eest.

Toetuse taotlemisel tuleb lisadokumentidena esitada: 1. tööraamat või muu töötamist tõendav dokument; 2. dokument töötamisega seotud kulude kohta; 3. kirjalik selgitus puudest tingitud ja töötamisega seotud lisakulu vajaduse kohta.

Taotluse blanketi leiad siit : http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sotsiaaltoetuste-blanketid/