Uus töövõimetoetuse seadus tulekul.

Sotsiaalministeerium pani kooskõlastusringile (erinevad ministeeriumid ja organisatsioonid) Töövõimetoetuse seaduse eelnõu. Seda on piisavalt juba arutatud ning tehtud sinna hulgaliselt parandusi. Kuna tegemist on äärmiselt olulise eelnõuga, siis ootas EPIKoda kõikidelt oma allorganisatsioonidelt kommentaare ja ettepanekuid antud eelnõu kohta.  Saatsime omapoolsed märkused ja väikese ülevaate oma maakonna hetkeolukorrast. Samas levitasime ka eelnõud oma kontaktidele.
Eelnõu on leitav eelnõude infosüsteemis EIS:
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/ff6a05e4-c2f1-428b-9650-8a1eea4237ee
Olulisim olgu siinkohal välja toodud, et muudetakse selle seadusega tõõvõimetuse süsteemi, minnes töövõimetus- pensionilt üle tõõvõime toetusele ning puudutab see ainult tööealisi töövõimekaoga inimesi. Selle eelnõuga ei muudeta puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadust ega süsteemi, see jääb praegu puutumata.
Eelnõust lühidalt:                                                                                           1) töövõimet hakkab määrama ja toetusi maksma Eesti Töötukassa (para.3), praegu teeb seda Sotsiaalkindlustusamet, kes tuvastab töövõimetuse %
2) tuleb 2 astmeline süsteem -inimesel on kas osaline töövõime või töövõime puudub (para5)                                                                   3) toetuse suurused on 180 eurot osalise töövõime puhul ja 320 eurot töövõime puudumise korral (para13), ja toetusi hakatakse igal aastal indekseerima, seega kasvavad need tulevikus nagu pensionid (para.14)
4) kõigil kellel on praegu töövõimetuspension suurem kui märgitud summad, säilitatakse toetus praegu määratud suuruses (ei vähendata) para.27).                                                           5) kui on tuvastatud osaline töövõime tuleb hakata täitma aktiivsusnõudeid, kui aga määratakse töövõime puudumine ei pea aktiivsusnõudeid täitma, kuid võib (para12)
6) kui teenitakse töist tulu hakatakse toetuse suurust vähendama. Vähendama hakatakse toetust kuus teenitav summa ületab 60-kordset päevamäära (para 12. lõige 3) 60 kordne päevamäär on 640 eurot.
7) uus süsteem jõustub uutele taotlejatele 01.07.2015 ja praegustele töövõimetuspensionäridele 01.01.2016. Uuele süsteemile minnakse üle järk-järgult 5 aasta jooksul, st iga praegune töövõimetuspensionär läheb uuele süsteemile üle siis kui on ümbervaatamise tähtaeg (para 27)
8) kui inimese seisund on üliraske siis määratakse toetus pensionieani, st ei pea töestama iga 5 aasta järel. (para 89)
Eelnõu on kooskõlastuse ringil, ning nüüd on meie kõigi asi vaadata veel kord üle, kus on kitsaskohad peidus.

Puuetega inimeste organisatsioonid läbi EPIKOja on teinud eelnõusse ka eelnevalt täiendusi ja mõningaid neist on ka arvestatud;

1. Toimub praeguse pensioni suuruse säilitamine nii osalise töövõime puhul kui ka töövõime puudumise korral.

2. Osalise töövõime puhul suurendati toetust 160-lt 180-le eurole.

3. Lubatakse õppimine ka üle 31. eluaasta (kuigi päris vanuse piirangut ei kaotatud ära)

EPIKoda on teinud ka ettepaneku, et 640 eurot on liiga madal summa, millest hakatakse toetust vähendama ning oleme soovinud siduda selle keskmise palgaga. Kuid summade suuruste  osas tuleb ilmselt veel vaidlusi kui seaduse eelnõu jõuab parlamenti. Ministeeriumi viimase info kohaselt soovitakse parlamenti saata eelnõu juba aprillis.