Kavandatav muudatus jätab töövõimetoetuse alles ka palgakasvu korral

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovsi esitles valitsusele kavandatavaid töövõimetoetuse seaduse muudatusi, mille kohaselt ei väheneks enam toetuse suurus, kui selle saaja sissetulek kasvab.
Sotsiaalministeerium on analüüsinud vajadust muuta töövõimetoetuse maksmise süsteemi ja sellest lähtuvalt tegi minister valitsuskabinetis kolm ettepanekut.
Esimene neist näeb ette, et töövõimetoetus ei peaks enam sissetuleku suurenemise tõttu vähenema. Praeguse korra järgi vähendatakse töövõimetoetust juhul, kui inimese sissetulek ületab 90-kordset töövõimetoetuse päevamäära, milleks on 1144,8 eurot.
Kui kuu sissetulek ületab 1580 eurot osalise töövõime ja 1908 eurot puuduva töövõime korral, siis töövõimetoetust enam ei maksta. Vähenenud töövõimega inimeste esindusorganisatsioonide hinnangul ei motiveeri aga selline süsteem inimesi kõrgema palga poole püüdlema.
“Muudatus parandab vähenenud töövõimega inimeste motivatsiooni tööturul edasi pürgida ja teha tööd suurema tasu eest. Samuti vähendab muudatus nii töötajate kui ka tööandjate halduskoormust, kuna toetuse arvutamisel ei peaks enam tõendama sissetuleku ühekordse suurenemise põhjuseid, näiteks puhkusetasu,” selgitas sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooninõunik Oskar Lepik.
Teine ettepanek näeb ette töövõimetoetuse arvutamise korra muutmist seoses varasema töövõimetuspensioni suurusega. Nimelt kehtib neile inimestele, kellele varem oli töövõimekaotus määratud vähemalt kaheks aastaks, töövõimetoetuse määramisel erand: kui inimese varasem töövõimetuspension on kehtivast töövõimetoetuse määrast suurem, siis makstakse talle töövõimetoetust samas summas, mis oli tema töövõimetuspension.
“Sellise erandi eesmärk oli tagada sujuvam üleminek töövõimetuspensionilt töövõimetoetusele. Erand seadis aga ebavõrdsesse olukorda inimesed, kelle püsiv töövõimetus tuvastati viimase ekspertiisiga ainult aastaks, kuid nad olid töövõimetud ka enne seda. Muudatusega kaotatakse ära kahe aasta nõue,” sõnas Lepik.
Ministri kolmanda ettepaneku kohaselt hakataks maksma alla 18-aastasele lapsele töövõimetoetust või töövõimetuspensioni sama ajal toitjakaotuspensioniga.
Töövõimetoetuse seaduse järgi ei maksta toetust inimesele, kellele makstakse pensionit, vaatamata pensioni liigile. Nii töövõimetoetuse kui ka pensioni puhul on tegemist asendussissetulekuga ning inimesele ei maksta korraga mitut asendussissetulekut.
Muudatusega tehakse erand olukorras, kus töövõimetoetust või töövõimetuspensionit saava alla 18-aastase inimese üks vanematest on lahkunud ning tal tekib õigus saada toitjakaotuspensioni. See seab ühe vanema kaotanud lapsed teistega võrdsemasse olukorda.