KOGEMUSNÕUSTAMINE PUUETEGA LASTE VANEMATELE

Igaüks meist võib vajada aeg- ajalt abi, toetust ja julgustamist
Puudega lapse sünd või tõsine haigus on valus ja enamasti ootamatu
kogemus igale perele. Puuetega laste vanematel esineb mitmeid raskusi
seoses teenuste, toetuste ja eeskätt info kättesaadavusega, mis on
seotud puudega lapse igapäevaelu korraldamisega. Sellises olukorras
vajame mitmekülgset abi ja toetust.

Üks võimalus on kohtuda sarnast olukorda kogenud vanemaga, kes on
esimese emotsionaalse perioodi üle elanud ja omab selgemat pilti
olukorrast.

Mis on kogemusnõustamine?

Kogemusnõustamine on nõustamise ja toetamise viis, kus inimesed, kellel
on ühine probleem või kogemus, jagavad oma teadmisi ja otsivad
lahendusi. Kogemusnõustamine on tugi, mida nad mujalt ei saa ja kus
igaüks saab olla asjatundja.

Kogemus ühendab inimesi ja loob kiire teineteisemõistmise. Sarnane
kogemus ning soov lahendada mingi konkreetne probleem või kriis seab nad
võrdsesse olukorda.

Nõustamine põhineb sõnumil, et igaüks kannab lahendust oma igapäevaelu
probleemidele endaga kaasas ja õige toetus toob lahenduse pinnale.

Kogemusnõustamine tugineb vastastikusele austusele ja usaldusele.

Kogemusnõustamise teenuse eesmärgiks on ennetada puuetega laste vanemate
sotsiaalsete ja vaimse tervise probleemide teket ning samas aidates
seeläbi parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning
soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku keskkonna kujunemist.

Kes on kogemusnõustaja?

Kogemusnõustaja on puudega lapse vanem, kes on valmis ära kuulama,
vastama küsimustele, olema toeks ja julgustama teist erivajadusega lapse
või noore vanemat.

Kogemusnõustaja lähtub enda poolt kogetust, on endaga sina peal ja
soovib saatusekaaslasi toetada. Empaatiavõime, kuulamisoskus, oma
kogemuste jagamine ja ettepanekute tegemine võimaldavad nõustajatel
aidata teisi inimesi nagu iseennast.

Nõustaja ülesanne ei ole lahendada teise inimese probleeme, vaid pigem
aidata inimesel ise lahendust leida. Nõustajad ei ütle teistele, mida
nad „peavad” tegema ega anna otsest nõu, vaid aitavad inimestel leida
oma lahendused kuulamise, kogemuste jagamise, olemasolevate võimaluste
ja ressursside leidmise ning toe pakkumise läbi.

Kogemusnõustajad on läbinud nõustamiskoolituse, töötavad vabatahtlikkuse
alusel ja on seotud vaikimiskohustusega.

Kellele on kogemusnõustamise teenus mõeldud?

Teenust pakume Tallinnas ja lähivaldades elavatele eesti- ja
venekeelsetele puudega laste vanematele, kes vajavad nõustamisteenust
seoses puudega lapse sünni või muude elukaarest tulenevate muudatustega
toimetulekuks.

Kogemusnõustajast võib olla abi, kui…

• …perre on sündinud puudega laps või laps on tõsiselt haigestunud,
samuti kui lapsega on juhtunud trauma
• …laps läheb lasteaeda
• …laps läheb kooli
• …laps läheneb noorukieale
• …vajate hingelist tuge ja julgustust
• …vajate abi igapäevaelu korraldamisel

Kuidas kogemusnõustamist saada?

Tallinnas ja lähivaldades pakub teenust Tallinna Puuetega Inimeste Koda.

Nõustamine võib olla ühekordne, kuid vajadusel võib kohtuda ka mitu korda.

Nõustamist on võimalik saada nii eesti kui ka vene keeles.

Teenus on puudega lapse vanemale tasuta.

Nõustamine võib toimuda personaalse kohtumise teel, telefoni teel või
läbi elektrooniliste kanalite (e-post, Skype, Facebook, jne).

Teenuse osutamiseks leiab teenuse koordinaator vabatahtliku
kogemusnõustaja hulgast isiku, kelle kogemus vastab nõustatava probleemi
võimalikult paremaks lahendamiseks.

Nõustamine toimub nõustaja ja nõustatava omavahelisel kokkuleppel koha,
aja ja nõustamise vormi osas.

Soovi korral võta ühendust teenuse koordinaatoriga
1) e-posti aadressil: kogemus@tallinnakoda.ee
2) telefonil: 55 672 585

Olgu probleem väike või suur, kogemusnõustaja teadmistest ja
julgustusest võib olla abi.

Kogemusnõustamise teenuse infovoldik:
http://www.tallinnakoda.ee/site/data/tpik_puuetega_laste_vanemate_kogemusnoustamise_infovoldik.pdf

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

Teenust pakutakse Tallinna Puuetega Inimeste Koja projekti
“Kogemusnõustamise teenus puuetega laste vanemale” raames. Projekti
elluviimist rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi VabaühendusteFond
ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.