Muutused tööturuteenuste osutamisel ja ‑toetuste maksmisel: http://www.rmp.ee/toooigus/tls/16459

Aasta algusest jõustus valitsuse tööhõiveprogramm aastateks              2014-2015, millega jätkatakse eelmise programmiga            sarnaste tööturuteenuste osutamist ja -toetuste maksmist. 

Võrreldes tööhõiveprogrammiga 2012-2013 on uues programmis          järgmised muutused:

  • Laieneb inimeste ring, kellel on õigus jätkata            tööturuteenusel osalemist ka pärast töötuna arveloleku            lõppu. Nüüd saavad tööturukoolitusel, tööotsingunõustamisel,            nõustamisteenustel või kvalifikatsiooni toetamise teenusel            edasi osaleda ka need inimesed, kelle töötuna arvelolek            lõpetati vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse            vanaduspensioni määramise tõttu.
  • Laieneb töötajate ring, kelle koolituskulu tööandjale            hüvitatakse ning suureneb tööandjale hüvitatav summa. Kui            varem hüvitati koolituskulud tööandjale 25% ulatuses juhul,            kui ta koolitas töötajat, kes ei saanud tervise tõttu oma            seniseid tööülesandeid täita, siis nüüdsest hüvitatakse            tööandjale koolituskulud 50% ulatuses (kuid mitte rohkem kui            1250 eurot) ning lisaks terviseprobleemidega töötaja            koolitamisele ka juhul, kui koolitatakse esimesel tööaastal            töötajat, kes on olnud enne tööle asumist pikaajaline töötu.
  • Koolituskaardiga koolituse  teenuse osutamisel tasub            töötukassa inimese eest koolituskulu kuni 2500 eurot kahe            aasta jooksul (varem ühe töötuna arveloleku perioodi            vältel).
  • Tööandjale tööruumide ja -vahendite              kohandamise hüvitamise määr suureneb 50%-lt 75%-ni tehtud              kulutustest. Samuti hüvitatakse kohandamise kulu nüüdsest              ka füüsilisest isikust ettevõtjale, kellel on puue või              pikaajaline tervisehäire.
  • Pikemal, kuni 6-kuulisel              tööharjutusel saavad lisaks pikaajalistele ja sotsiaalsete              erivajadustega töötutele osaleda ka puudega või              pikaajalise tervisehäirega inimesed.
  • Lisaks puudega inimestele saavad tugiisikuga töötamise            teenust ka pikaajalised, sõltuvusprobleemidega või            pikaajalise tervisehäirega töötud. Samuti suurenes            tugiisikuga töötamise teenuse maht – varasema 700 tunni            asemel saab nüüdsest tugiisikuga töötada kuni 1000 tundi            ning tundide jaotus on tööaja kestel paindlik, vastavalt            vajadusele.
  •  Alustavatele ettevõtjatele, kes on              saanud töötukassast ettevõtluse alustamise toetust,              võimaldatakse lisaks mentorklubis osalemisele ka              individuaalset mentorlust, mille kulu hüvitatakse.
  • Laieneb teenuste ring, mille puhul töötukassal on õigus            kasutada eksperdi abi. Lisaks puude või pikaajalise            tervisehäirega inimestele võib eksperdi edaspidi kaasata ka            pikaajalisele, sotsiaalsete erivajaduste,            sõltuvusprobleemide või muude eriliste takistuste tõttu            tööle rakendumisel abi vajavale töötule tööturuteenuste            osutamisel.