Arengukava ja tegevusprogramm

LÄÄNEMAA PUUETEGA INIMESTE KOJA TEGEVUS- JA MAJANDUSARENGU KAVA

 AASTATEKS 2012-2017.

 Heaks kiidetud Läänemaa Puuetega Inimeste Koja istungil 18. detsembril 2011.a.

SISSEJUHATUS

Läänemaa Puuetega Inimeste Koda (edaspidi – Koda) on tegutsenud juba aastast 1995. Pea 15 tegutsemisaasta jooksul on arglikult ja kompavalt alustanud rühmitusest välja kasvanud iseteadev ja mõjukas organisatsioon, kes tunnetab olukorda ja oma rolli selles.

Algusaastatest tänase päevani on säilinud Koja tegevuse põhiprintsiip: olla invapoliitika elluviijate jõupingutuste ühendaja ning koordineerija. Muutunud on eelkõige tegutsemise efektiivsus ja otstarbekus. Kui algusaastatel esines Koja tegevuse organiseerimisel rabedust ja kaootilisust, siis käesolevaks ajaks on saavutatud olemasolevate finants- ja inimressursside optimaalseim ja ratsionaalseim kasutamine Koja ülesannete lahendamisel. Ka korraldatavad üritused on Koja liikmetele üha sobivamad, kuna aastatega tekkinud kogemus võimaldab täpsemalt tajuda liikmesorganisatsioonide ühishuvisid.

Lääne maakonna olukord “invamaastikul” on laias laastus jäänud samaks. Seisuga 01.01.2011 elas Läänemaal 1144 puudega inimest. Lisaks nendele sai sel ajal töövõimetuspensioni 1052 inimest, kellele puudeastet ei ole määratud. Puudega lapsi oli samal ajal Läänemaal 114, tööealisi 520 ja pensionäre 510 inimest. Käesoleval ajal moodustab puudega inimeste arv maakonna elanikkonnast ligikaudu 6 %. Kõige  silmatorkavam muudatus on toimunud aga Koja liikmeskonnas: võrreldes eelmise perioodiga 2005-2011 on lisandunud invamaastikule 2 uut organisatsiooni, kokku on meil nüüd allorganisatsioone 14, kuhu kuulub 01.09.2011.a. seisuga 734 inimest.

See asjaolu näitab selgesti, et tegemist on organisatsiooniga, mis aastatega on kogunud elujõudu ja tõestanud oma vajalikkust.

LÄÄNEMAA PUUETEGA INIMESTE KOJA MISSIOON

Muutuvas ajas on Koda läbi aastate pidanud korrigeerima oma sihte ja nende elluviimistaktikat ning käesoleval ajal, tormiliselt areneva Eesti ühiskonna taustal, on oluline kriitiliselt üle vaadata ka Koja missioon. Kui algusaastatel oli Koja peamiseks taotluseks viia kokku inimesed, kelle töökohustuseks ja südameasjaks on puuetega inimeste elujärje parandamine, siis tänases päevas on Koja missioon tunduvalt laienenud. Lisaks koostööle erinevate tegijate vahel on Koda asunud innukalt vahendaja rolli oma liikmesorganisatsioonide ja väljaspool maakonda ja Eestit tegutsevate teiste samalaadsete organisatsioonide vahel. Missiooni taoline avardumine on hädavajalik 21. sajandi infoühiskonnas, kus sõprus- ja koostööpartnerorganisatsioon asub vaid “hiirekliki” kaugusel.

VISIOON AASTATEKS 2012-2017

Järgnevate aastate jooksul püüab Koda nappide vahendite kiuste saavutada oma missiooni täitmisel “projektvõimsust”, s.t. läheneda iga aastaga oma peamisele eksistentsi põhjusele ‑ olla toeks oma liikmesorganisatsioonidele nende pingutustes puuetega inimeste elu motiveerimisel.

Siinkohal ei ole otstarbekas rääkida perioodist aastate kaupa. Rahalised laekumised järgnevatel aastatel ei ole prognoositavad, seetõttu on allpool esitatud mõned võimalikud suunad, mille realiseerumist perioodi jooksul Koda taotleb:

  • Aidata kaasa Vabariigi Valitsuse poolt 16. mail 1995 vastu võetud Eesti Vabariigi Invapoliitika Kontseptsiooni ja Puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamisele Lääne maakonnas.
  • Koolituste, seminaride, ümberõppe ja sellega seonduva kaudu tagada Koja liikmesorganisatsioonide liikmetele võrdsed õigused ning võimalused.
  • Esindada ning kaitsta puudega inimesi ning selgitada nende erivajadusi kohalikes omavalitsustes ja riigiorganites.
  • Jätkata tegelemist ligipääsetavusega. Olla survegrupiks puudeliste elamispindade, ja üldise taristu muutmisel puuetega inimestele.
  • Juurutada olukord, kus informatsiooni hankimine saab lihtsaks ning mugavaks. See eeldab heade sidemete loomist informatsiooniallikatega. Samuti jätkata kõige teadaoleva eriotstarbelise informatsiooni edastamise korraldamist puuetega inimestele.
  • Muuta efektiivsemaks koostöö Eesti Puuetega Inimeste Koja ja erinevate puuetega inimeste ühendustega.
  • Jätkata tööd juba toimivas puuetega laste õppe- ja päevakeskuses.
  • Avalike väljaastumiste ja esinemiste kaudu suunata ja mõjutada puuetega inimestega seonduvat avalikku arvamust.

KOKKUVÕTE

Eelnevast selgub, et Koja peamine taotlus tulevikuks on eelkõige senise tegevuse jätkamine ja arendamine. Loetletud tegevusvaldkonnad on omamoodi koostöö liikideks ühe või teise tegijaga. Koja efektiivsus ja tema tegevuse tulemuslikkus on ka käesoleval ajal suures osas sõltuv finantsvahendite laekumisest ja riigi poliitilistest valikutest. Samas ei ole kadunud lootus, et tulevikus, majanduse arenedes ja materiaalsete võimaluste avardudes, intensiivistub ülaltoodud tegevussuundade areng. Ei ole kahtlustki, et Koda, mille prioriteediks on liikmete ühishuvide eest seismine, on hädavajalik eelkõige puuetega inimestele ja kasulik kõigile teistele selle ala tegijatele.