Tegevuskava 2019

LÄÄNEMAA PUUETEGA INIMESTE KOJA 2019.a.

TEGEVUSPROGRAMM.

 Läänemaa Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm 2019.aastaks on koostatud HMN ja Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi 2019.a.prioriteetidest (Puudega inimeste iseseisvat toimetulekut ja puudealast teavitus/koolitustegevust toetavad projektid ning invasporti edendavad tegevused) lähtuvalt ning aitab kaasa ÜRO Puuetega Inimeste õiguste konventsiooni ja EV Invapoliitika Üldkontseptsiooni “Puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglite” ellurakendamisele meie maakonnas. Programm on ka koostatud, arvestades Läänemaa PIK põhikirjas ja arengukavas sätestatut kui ka Läänemaa Sotsiaalvaldkonna arengukava prioriteete.

Läänemaa Puuetega Inimeste Koda on mittetulunduslik ühing, mis tegutseb avalikes huvides sotsiaalsfääris.

Läänemaa PIK on loodud 1. märtsil 1995.a. ja oma 24 aastase tegevuse tagajärjena on  kasvanud võimsaks organisatsiooniks, millel on kindel koht ning funktsioon Läänemaa sotsiaalpoliitikas.

Läänemaa Puuetega Inimeste Koda on Läänemaal tegutsevate puuetega inimeste probleemidega tegelevate organisatsioonide tegevuse koordineerijaks.

Läänemaal tegutseb 16 puuetega inimeste ühingut, kuhu kuulub 740 liiget;

¤ Läänemaa Nägemisvaegurite Ühing 43 nägemispuudelisega

¤ Läänemaa Puuetega Laste Vanemate Ühendus 103 liikmega (liitpuuded, vaimsed- ja füüsilised puuded)

¤ Läänemaa Invaühing 85 füüsilise- ja liitpuudega inimesega

¤ Spordiklubi “Läänemaa Invasport” 55 aktiivse puudelise noorega

¤ Läänemaa Suhkruhaigete Selts 197 liikmega.

¤ Läänemaa Reumaliit 27 liikmega.

¤ Läänemaa Kurtide Ühing 16 liikmega

¤ Läänemaa Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskus 34 vaimupuudega liikmega

¤ Läänemaa Vaegkuuljate Ühing 37 liikmega

¤ Läänemaa Kutsehaigete Ühing 23 liikmega

¤ Läänemaa Puuetega Inimeste Töötuba 18 autistliku liikmega

¤ Läänemaa Epilepsia Ühing 21 liikmega

¤ Läänemaa Vähiühing 35 liikmega

¤ Läänemaa Afaasiaühing 17 liikmega

¤ Haapsalu Vaegliikujate Ühendus 12 liikmega

¤ Läänemaa Psoriaasiühing seltsinguna 17 liikmega.

Lisaks puuetega inimeste organisatsioonidele lööb Läänemaa PIK töös kaasa ka ametkondade esindajad, kes igapäevaselt puutuvad kokku puuetega inimeste probleemidega meie maakonnas.

Läänemaa PIK juhib 3-liikmeline juhatus; Läänemaa PIK juhatajaks on Luule Leit (raske puue diabeetik), juhatuse liige on Tiit Matt (raske nägemispuue)  ja töölepingu alusel tegevjuhina Jaak Pihlakas (sügav liikumispuue). LPIK raamatupidajana töötab Indrek Huul (sügav liikumispuue).

Projektide läbiviimiseks kasutame ka tööettevõtluslepingu alusel teisi inimesi, kes tegutsevad lektoritena ning ringijuhendajatena.

Jätkuvalt ka 2018. aastal on meie tegevuse põhieesmärgiks olla koostööorganiks erinevate puuetega inimeste probleemidega tegelevate mittetulunduslike organisatsioonide, Lääne Maavalitsuse, Haapsalu Linnavalitsuse, kohalike omavalitsuste ja muude valitsusasutuste vahel, kujundada Lääne maakonnas puuetega inimeste poliitikat.

Peame tähtsaks osalemist maakonna sotsiaalpoliitika väljatöötamises, lähtudes puuetega inimesi puudutavatest riiklikest tegevusprogrammidest ning teeme koostööd erinevate struktuuridega ÜRO Puuetega Inimeste õiguste konventsiooni ja EV Invapoliitika Üldkontseptsiooni rakendamise tegevuskavade realiseerimiseks.

Oluliseks peame puuetega inimesi puudutavate arengukavade ja projektide väljatöötamist ning osalemist selles töös, vajaduse korral seadustele ja muudele õigustloovatele aktidele eksperthinnangute andmist.

Teeme koostööd analoogsete puuetega inimeste organisatsioonidega nii Eesti Vabariigis kui ka välismaal, vahetades informatsiooni ning kogemusi.

Sisukas koostöö selles valdkonnas on meil eriti Soome Vabariigi Lapimaa piirkonna puuetega inimeste ühendustega, 2015.a. sõlmisime kontaktid ka Läti Vabariigi Ikškile linna (Haapsalu sõpruslinn) invaorganisatsioonidega, käesoleval aastal on plaanis paar ühist ettevõtmist korraldada.

Aitame kaasa puuetega inimeste üld- ja kutsehariduse omandamisele ning täiendõppe koordineerimisele. Läänemaa PIK on olnud üheks SA Läänemaa Kutseõpe asutajaks, mis on loodud just Läänemaa kutsehariduse koordineerimiseks. Koja tegevjuht on valitud antud sihtasutuse nõukokku, et seista seal eelkõige puuetega inimestega seotud haridusküsimuste eest. Viljakas koostöö on meil Haapsalu Kutsehariduskeskusega, millega ühiselt oleme teostanud mitmeid europrojekte, kavas on sellealast ühistegevust jätkata. Headest suhetest annab märku ka see, et igal aastal kooskõlastame nende erivajadustega gruppide õppekavad, et need oleksid vajalikud ning jõukohased puuetega inimestele.

Traditsioonilisteks koostööpartneriteks on meile ka kohalikud omavalitsused, Eesti Töötukassa Läänemaa osakond, Eesti Toidupank, Läänemaa Arenduskeskus, Haapsalu Puulaevaehituse Selts Vikan ning erinevate kirikute konfessioonid. Uued koostööpartnerid on MTÜ Läänemaa Turism ja Läänemaa Pensionäride Ühendus.

Jätkuvalt ka 2019.aastal analüüsime ning hindame puuetega inimeste olukorda ja tulemustest teeme järeldused ning koostöös teiste ametkondadega lahendame esilekerkinud probleemid.

Aitame kaasa puuetega inimeste suhtes positiivse avaliku arvamuse kujundamisele ajakirjanduses ja muudes massiteabevahendites, perioodiliselt teavitades neid oma tegevusest.

Korraldame piirkondlikke üritusi ning võtame osa üleriigilistest seminaridest ja õppepäevadest.

Aktiivselt osaleme ka teistes maakondlikes, vabariiklikes kui ka rahvusvahelistes projektides.

Läänemaa PIK kavatseb 2019.aaastal HMN-lt ja teistest rahastamisallikatest saadud vahenditest teostada koos oma allorganisatsioonidega  kuusteist suuremat projekti, mis omakorda jagunevad kümneteks alaprojektideks. Sealjuures peame tähtsaks funktsiooniks oma allorganisatsioonide abistamist ning nende suunamist ja kontrollimist projektide läbiviimisel.

Kavas on osaleda ka mõnes ühisprogrammis, mida rahastatakse EL fondide kaasabil. Lisaks otsime oma tegevusele lisatoetust SA Läänemaa, Haapsalu Linnavalitsuselt kui ka sponsoritelt. Kavas on esitada lisaprojekte veel Eesti Toidupangale, KOP-le, Hasartmängumaksu Nõukogule kui ka Eesti Kultuurkapitalile .

Igapäevatöös tegeleb Läänemaa PIK puuetega inimeste probleemide lahendamisega ning on suureks abiks ja toeks Läänemaal elavatele puudelistele.

Lühikokkuvõte senistest tulemustest ning tuleviku plaanidest;

 • Aastatega oleme saavutanud ühiskonna tolerantse suhtumise puuetega inimestesse Läänemaal.
 • Läänemaa PIK on loonud hästifunktsioneeriva süsteemi Läänemaal, oleme ainsaks koostööorganiks erinevate puuetega inimeste ühenduste ja puuetega inimeste probleemidega tegelevate ametkondade vahel.
 • Edendame koostöövalmidust ja infovahetust omavalitsuste sotsiaaltöötajate, mittetulundusühingute esindajate ja hoolekandeasutuste juhtide vahel ning arendame maakonna sotsiaalteenuste struktuuri.
 • Meil on kindel funktsioon Läänemaa sotsiaalpoliitika väljatöötamises, lähtudes puuetega inimesi puudutavatest riiklikest tegevusprogrammidest ja võrdsete võimaluste loomise standardreeglitest.
 • Osaleme maakonna tasandil puuetega inimesi puudutavate arengukavade ja projektide väljatöötamisel. Anname eksperthinnanguid taolistele dokumentidele.
 • Osaleme mitmetes komisjonides ning töörühmades nii Lääne Maavalitsuses kui ka Läänemaa omavalitsustes.
 • Analüüsime ja hindame puuetega inimeste olukorda ja tulemustest teeme järeldused.
 • Tõsiselt oleme asunud lahendama puuetega inimeste tööhõive probleeme. Oleme partneriks Eesti Töötukassa Läänemaa osakonnale, kellega on meil sõlmitud koostöölepe, lisaks on meil otsekontaktid Läänemaa suuremate tööandjatega.
 • Läänemaa PIK on olnud ja kavatseb ka edaspidi olla võrdväärseks partneriteks kõikidele ametkondadele.
 • Meie poole pöördutakse kui spetsialistide poole, kes on võimelised lahendama selliseid probleeme, mis ei ole olnud jõukohased teistele ametkondadele.
 • Möödunud aastatega oleme loonud mitmeid uusi puuetega inimeste ühendusi Läänemaal, neid suunanud, koolitanud, rahastanud, kontrollinud ja koordineerinud nende tegevust, antud tegevust jätkame ka 2016. aastal.
 • Tegeleme puuetega inimeste koolitamisega, rehabilitatsiooniga, vaba aja sisustamisega jm. valdkondadega
 • Puuetega inimeste seltsitegevus on hästi arenenud, meil on aktiivne invaspordiklubi, samuti heal tasemel invateater, mida on kõrgelt hinnanud erinevate teatrifestivalide žüriid kui ka Eesti Kultuurkapital oma aastapreemia näol.
 • Perioodiliselt teavitame puuetega inimeste tegevusest avalikkust, nii ajakirjanduse kui ka LPIK kodulehe kaudu.
 • Teeme koostööd analoogsete puuetega inimeste ühendustega Eesti Vabariigis ning loonud kontaktid välismaiste puuetega inimeste ühendustega.
 • Otsime puuetega inimeste programmide teostamiseks rahalisi vahendeid.
 • Oleme käivitanud ja kontrollime erinevate sotsiaalteenuste pakkumist Läänemaa omavalitsustes.
 • Pakume ka ise erinevaid teenuseid, plaanis tulevikus oma tegevust laiendada.
 • Koordineerime uute ja kasutatud invaabivahendite hankimist ja jagamist.
 • Oleme Haapsalu Toidupanga käivitajaks ja tegevuse koordinaatoriks, iga nädal suudame aidata 60 Läänemaal elavat puudustkannatavat inimest.
 • Oleme partneriteks Eesti Punasele Ristile EL toiduabi ja Maksu- ja Tolliameti poolt konfiskeeritud vara jaotamisel puudustkannatavatele inimestele.
 • Meil on head kontaktid ja koostööprojektid nii meie katusorganisatsiooni Eesti Puuetega Inimeste Koja kui meie naabermaakonna analoogsete puuetega inimeste ühendustega.